Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het Aanbod
Artikel 5 – De Overeenkomst
Artikel 6 – De Prijs
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Conformiteit en garantie
Artikel 10 – Herroepingsrecht
Artikel 11 – Uitsluiting van herroepingsrecht
Artikel 12 – Kosten van Herroeping
Artikel 13 – Wettelijke aansprakelijkheid
Artikel 14 – Klachten regeling

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Wetgeving: de Nederlandse wet is van toepassing;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag, Nederlandse tijd;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Y.N. de Winter
Bezoekadres: Linie 1, 5405 AR Uden
Telefoonnummer: (+31) 413-256968
E-mailadres: [email protected]
KvK: 71337210
BTW nr: wordt alleen op aanvraag verstrekt

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Liberpee-webshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2) Op alle overeenkomsten tussen Consument en Liberpee-webshop is het Nederlandse recht van toepassing.
3) De ondernemer stelt deze Algemene Voorwaarden zo snel mogelijk en kosteloos beschikbaar voor inzage aan de Consument. Indien dit niet redelijkerwijs niet mogelijk is zal de ondernemer aangeven waar deze Algemene Voorwaarden voordat de overeenkomst wordt gesloten kunnen worden ingezien en dat deze kosteloos kunnen worden toegezonden indien gewenst.
4) Als de overeenkomst elektronisch kan worden afgesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden elektronisch zodanig beschikbaar gesteld dat deze makkelijk te raadplegen is en tevens op zodanige wijze kan worden gedownload dat deze kan worden opgeslagen op een duurzame elektronische gegevensdrager.

Artikel 4 – Het aanbod

1) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3) Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– de prijs inclusief belastingen;
–  de kosten van aflevering;
– de betaalwijze;
– de wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

Artikel 5 – De overeenkomst

1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
3) De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaal- en adresgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
4) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5) De ondernemer zal voor de levering van het product of of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze kenbaar maken dat deze voor de consument toegankelijk is en kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a) het contactadres van de Ondernemer waar de Consument contact mee kan opnemen in het geval van klachten;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d) de in Artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens.

Artikel 6 – De prijs

1) Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2) De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
3) De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 7 – Betaling

1) De Consument zal de betaling van de Overeenkomst onverwijld verrichten door het totaal bedrag te laten bijschrijven op de in de Overeenkomst aangegeven bankrekening.
2) Indien er geen betaling heeft plaatsgevonden conform sub-1, moet de betaling door de Consument ten minste binnen 14 dagen worden geregeld.
3) Indien er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 21 dagen na het sluiten van de Overeenkomst behoudt de Ondernemer zich het recht voor om de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. De Ondernemer stelt de Consument hiervan onverwijld op de hoogte.
4) In geval van ontbinding conform Artikel 9 en/of Artikel 10 zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, volledig terugbetalen.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

1) De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen, bij de uitvoering van de Overeenkomst en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2) Consumenten kunnen geen aanspraak maken op verzending of levering van goederen voordat betaling heeft plaatsgevonden zoals vastgelegd in Artikel 7.
3) Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Liberpee -webshop kenbaar heeft gemaakt.
4) Met inachtneming van hetgeen hierover in sub-2 en in Artikel 4 is vermeld, zal deLiberpee -webshop geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 15 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
5) Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk een maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
6) Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

1) Hoewel wij ons uiterste best doen om alle details, beschrijvingen en prijsgegevens die op de website staan vermeld zo accuraat mogelijk weer te geven kan het desondanks voorkomen dat er onjuistheden op de website staan. Wij behouden ons het recht om fouten, onduidelijkheden of ontbrekende gegevens aan te vullen of te verbeteren zonder voorafgaande waarschuwing. Wij behouden ons het recht toe om bestellingen die zijn geplaatst op basis van kennelijk foutieve informatie  te annuleren.
2) De ondernemer staat er voor in dat, met inachtneming van sub-1, de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
3) De Ondernemer garandeerd dat de producten en/of diensten overeenkomen met de specificaties zoals weergegeven in het aanbod, en voldoen aan redelijke eisen wat betreft bruikbaarheid en/of betrouwbaarheid en binnen de wetgeving vallen op de dag dat de overeenkomst werd gesloten.
4) Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als extra garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Ondernemer jegens de Consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10 – Herroepingsrecht bij levering van producten

1) NB! Om hygiënische redenen is herroeping van aankoop van Liberpee producten alleen mogelijk in geval van aantoonbare fabricagefouten.
2) Indien er een fabricagefout is opgetreden kan de Consument het product retourneren en zullen de kosten volledig worden vergoed. Neem hiervoor alstublieft altijd zo snel mogelijk contact op met de Liberpee -webshop.
3) Indien een bestelling bij vergissing is geplaatst kan deze worden herroepen voordat verzending heeft plaats gevonden.
4) Indien de Consument kan aantonen dat de Liberpee-webshop de overeenkomst niet in overeenstemming met Artikel 9 heeft uitgevoerd kan de consument de overeenkomst zonder verdere opgaaf van redenen herroepen.
5) De Consument zal in geval van herroeping het product inclusief alle geleverde accessoires en in de originele staat, inclusief verpakking retourneren, conform de instructies van de Ondernemer.
6) Wegens wettelijke bepalingen kan een standaard formulier voor herroeping gedownload worden via de website.

Artikel 11 – Uitsluiting van het Recht op Herroeping

Alleen indien de Ondernemer het duidelijk heeft gecommuniceerd ten tijde van het aanbieden van de dienst of product, of in ieder geval in een redelijk geachte tijd voordat de overeenkomst werd gesloten kan de Ondernemer de volgende producten of diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:
a) Producten die om hygiënische redenen niet geschikt zijn om te retourneren;
b) Verzegelde producten die om gezondheids of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te retourneren waarvan de verzegeling is verbroken;
c) Producten die niet worden betrokken uit een standaard fabricageproces maar die in overeenstemming met de specifieke wensen van de Consument zijn vervaardigd, of welke specifiek voor een bepaald persoon zijn vervaardigd.

Artikel 12 – Kosten van Herroeping

1) Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2) De Ondernemer zal in overleg, alle kosten, inclusief de verzendkosten, vergoeden die de Consument maakte voor de levering van producten, binnen 14 dagen na de dag dat de Ondernemer de producten terug ontvangt, of totdat de Consument heeft aangetoond dat de producten retour zijn gezonden.
3) Indien de Consument kiest voor een duurdere methode voor retourneren dan de goedkoopste standaard verzending, of kiest voor een verzendingsmethode die niet is goed gekeurd door de Ondernemer, zal de Ondernemer de extra kosten niet hoeven te vergoeden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

De Liberpee -webshop, de Ondernemer, noch de producent kan aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die kan ontstaan wanneer het product in individuele gevallen niet naar verwachting werkzaam is of door onjuist gebruik schade veroorzaakt.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2) Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.